సిరామిక్ బేరింగ్లు ప్లాస్టిక్ బేరింగ్లు నైలాన్ బేరింగ్లు

 • సిరామిక్ బాహ్య గోళాకార బేరింగ్ UC207జిర్కోనియా సిరామిక్ బేరింగ్

  సిరామిక్ బాహ్య గోళాకార బేరింగ్ UC207జిర్కోనియా సిరామిక్ బేరింగ్

  సిరామిక్ బేరింగ్ యొక్క రింగ్ మరియు రోలింగ్ బాడీ జిర్కోనియా (ZrO2), సిలికాన్ నైట్రైడ్ (Si3N4) మరియు సిలికాన్ కార్బైడ్ (Sic)తో సహా అన్ని-సిరామిక్ పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి.రిటైనర్‌ను పాలిటెట్రాఫ్లోరోఎథిలిన్, నైలాన్ 66, పాలిథెరిమైడ్, జిర్కోనియా, సిలికాన్ నైట్రైడ్, స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ లేదా స్పెషల్ ఏవియేషన్ అల్యూమినియంతో తయారు చేస్తారు, తద్వారా సిరామిక్ బేరింగ్‌ల అప్లికేషన్ ఉపరితలం విస్తరిస్తుంది.

 • సిరామిక్ బాహ్య గోళాకార బేరింగ్ UC205జిర్కోనియా సిరామిక్ బేరింగ్

  సిరామిక్ బాహ్య గోళాకార బేరింగ్ UC205జిర్కోనియా సిరామిక్ బేరింగ్

  సిరామిక్ బేరింగ్ యొక్క రింగ్ మరియు రోలింగ్ బాడీ జిర్కోనియా (ZrO2), సిలికాన్ నైట్రైడ్ (Si3N4) మరియు సిలికాన్ కార్బైడ్ (Sic)తో సహా అన్ని-సిరామిక్ పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి.రిటైనర్‌ను పాలిటెట్రాఫ్లోరోఎథిలిన్, నైలాన్ 66, పాలిథెరిమైడ్, జిర్కోనియా, సిలికాన్ నైట్రైడ్, స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ లేదా స్పెషల్ ఏవియేషన్ అల్యూమినియంతో తయారు చేస్తారు, తద్వారా సిరామిక్ బేరింగ్‌ల అప్లికేషన్ ఉపరితలం విస్తరిస్తుంది.

 • సిరామిక్ బాహ్య గోళాకార బేరింగ్ UC208 జిర్కోనియా సిరామిక్ బేరింగ్

  సిరామిక్ బాహ్య గోళాకార బేరింగ్ UC208 జిర్కోనియా సిరామిక్ బేరింగ్

  సిరామిక్ బేరింగ్ యొక్క రింగ్ మరియు రోలింగ్ బాడీ జిర్కోనియా (ZrO2), సిలికాన్ నైట్రైడ్ (Si3N4) మరియు సిలికాన్ కార్బైడ్ (Sic)తో సహా అన్ని-సిరామిక్ పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి.రిటైనర్‌ను పాలిటెట్రాఫ్లోరోఎథిలిన్, నైలాన్ 66, పాలిథెరిమైడ్, జిర్కోనియా, సిలికాన్ నైట్రైడ్, స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ లేదా స్పెషల్ ఏవియేషన్ అల్యూమినియంతో తయారు చేస్తారు, తద్వారా సిరామిక్ బేరింగ్‌ల అప్లికేషన్ ఉపరితలం విస్తరిస్తుంది.

 • జిర్కోనియా సిరామిక్ బేరింగ్ 6208

  జిర్కోనియా సిరామిక్ బేరింగ్ 6208

  సిరామిక్ బేరింగ్ యొక్క రింగ్ మరియు రోలింగ్ బాడీ జిర్కోనియా (ZrO2), సిలికాన్ నైట్రైడ్ (Si3N4) మరియు సిలికాన్ కార్బైడ్ (Sic)తో సహా అన్ని-సిరామిక్ పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి.రిటైనర్‌ను పాలిటెట్రాఫ్లోరోఎథిలిన్, నైలాన్ 66, పాలిథెరిమైడ్, జిర్కోనియా, సిలికాన్ నైట్రైడ్, స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ లేదా స్పెషల్ ఏవియేషన్ అల్యూమినియంతో తయారు చేస్తారు, తద్వారా సిరామిక్ బేరింగ్‌ల అప్లికేషన్ ఉపరితలం విస్తరిస్తుంది.

 • జిర్కోనియా సిరామిక్ బేరింగ్ 6205

  జిర్కోనియా సిరామిక్ బేరింగ్ 6205

  సిరామిక్ బేరింగ్ యొక్క రింగ్ మరియు రోలింగ్ బాడీ జిర్కోనియా (ZrO2), సిలికాన్ నైట్రైడ్ (Si3N4) మరియు సిలికాన్ కార్బైడ్ (Sic)తో సహా అన్ని-సిరామిక్ పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి.రిటైనర్‌ను పాలిటెట్రాఫ్లోరోఎథిలిన్, నైలాన్ 66, పాలిథెరిమైడ్, జిర్కోనియా, సిలికాన్ నైట్రైడ్, స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ లేదా స్పెషల్ ఏవియేషన్ అల్యూమినియంతో తయారు చేస్తారు, తద్వారా సిరామిక్ బేరింగ్‌ల అప్లికేషన్ ఉపరితలం విస్తరిస్తుంది.

 • జిర్కోనియా సిరామిక్ బేరింగ్ 6300

  జిర్కోనియా సిరామిక్ బేరింగ్ 6300

  సిరామిక్ బేరింగ్ యొక్క రింగ్ మరియు రోలింగ్ బాడీ జిర్కోనియా (ZrO2), సిలికాన్ నైట్రైడ్ (Si3N4) మరియు సిలికాన్ కార్బైడ్ (Sic)తో సహా అన్ని-సిరామిక్ పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి.రిటైనర్‌ను పాలిటెట్రాఫ్లోరోఎథిలిన్, నైలాన్ 66, పాలిథెరిమైడ్, జిర్కోనియా, సిలికాన్ నైట్రైడ్, స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ లేదా స్పెషల్ ఏవియేషన్ అల్యూమినియంతో తయారు చేస్తారు, తద్వారా సిరామిక్ బేరింగ్‌ల అప్లికేషన్ ఉపరితలం విస్తరిస్తుంది.

 • సిరామిక్ బేరింగ్ 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207

  సిరామిక్ బేరింగ్ 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207

  సిరామిక్ బేరింగ్ యొక్క రింగ్ మరియు రోలింగ్ బాడీ జిర్కోనియా (ZrO2), సిలికాన్ నైట్రైడ్ (Si3N4) మరియు సిలికాన్ కార్బైడ్ (Sic)తో సహా అన్ని-సిరామిక్ పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి.రిటైనర్‌ను పాలిటెట్రాఫ్లోరోఎథిలిన్, నైలాన్ 66, పాలిథెరిమైడ్, జిర్కోనియా, సిలికాన్ నైట్రైడ్, స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ లేదా స్పెషల్ ఏవియేషన్ అల్యూమినియంతో తయారు చేస్తారు, తద్వారా సిరామిక్ బేరింగ్‌ల అప్లికేషన్ ఉపరితలం విస్తరిస్తుంది.

 • సిరామిక్ బేరింగ్ 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 62052RZ

  సిరామిక్ బేరింగ్ 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 62052RZ

  సిరామిక్ బేరింగ్ యొక్క రింగ్ మరియు రోలింగ్ బాడీ జిర్కోనియా (ZrO2), సిలికాన్ నైట్రైడ్ (Si3N4) మరియు సిలికాన్ కార్బైడ్ (Sic)తో సహా అన్ని-సిరామిక్ పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి.రిటైనర్‌ను పాలిటెట్రాఫ్లోరోఎథిలిన్, నైలాన్ 66, పాలిథెరిమైడ్, జిర్కోనియా, సిలికాన్ నైట్రైడ్, స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ లేదా స్పెషల్ ఏవియేషన్ అల్యూమినియంతో తయారు చేస్తారు, తద్వారా సిరామిక్ బేరింగ్‌ల అప్లికేషన్ ఉపరితలం విస్తరిస్తుంది.

 • జిర్కోనియా సిరామిక్ బేరింగ్‌లు 6005 సిరామిక్ డీప్ గ్రూవ్ బాల్ బేరింగ్‌లు

  జిర్కోనియా సిరామిక్ బేరింగ్‌లు 6005 సిరామిక్ డీప్ గ్రూవ్ బాల్ బేరింగ్‌లు

  సిరామిక్ బేరింగ్ యొక్క రింగ్ మరియు రోలింగ్ బాడీ జిర్కోనియా (ZrO2), సిలికాన్ నైట్రైడ్ (Si3N4) మరియు సిలికాన్ కార్బైడ్ (Sic)తో సహా అన్ని-సిరామిక్ పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి.రిటైనర్‌ను పాలిటెట్రాఫ్లోరోఎథిలిన్, నైలాన్ 66, పాలిథెరిమైడ్, జిర్కోనియా, సిలికాన్ నైట్రైడ్, స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ లేదా స్పెషల్ ఏవియేషన్ అల్యూమినియంతో తయారు చేస్తారు, తద్వారా సిరామిక్ బేరింగ్‌ల అప్లికేషన్ ఉపరితలం విస్తరిస్తుంది.

 • సిలికాన్ నైట్రైడ్ సిరామిక్ బేరింగ్‌లు 6004 సిరామిక్ డీప్ గ్రూవ్ బాల్ బేరింగ్‌లు సిరామిక్ బేరింగ్‌లు

  సిలికాన్ నైట్రైడ్ సిరామిక్ బేరింగ్‌లు 6004 సిరామిక్ డీప్ గ్రూవ్ బాల్ బేరింగ్‌లు సిరామిక్ బేరింగ్‌లు

  సిరామిక్ బేరింగ్ యొక్క రింగ్ మరియు రోలింగ్ బాడీ జిర్కోనియా (ZrO2), సిలికాన్ నైట్రైడ్ (Si3N4) మరియు సిలికాన్ కార్బైడ్ (Sic)తో సహా అన్ని-సిరామిక్ పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి.రిటైనర్‌ను పాలిటెట్రాఫ్లోరోఎథిలిన్, నైలాన్ 66, పాలిథెరిమైడ్, జిర్కోనియా, సిలికాన్ నైట్రైడ్, స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ లేదా స్పెషల్ ఏవియేషన్ అల్యూమినియంతో తయారు చేస్తారు, తద్వారా సిరామిక్ బేరింగ్‌ల అప్లికేషన్ ఉపరితలం విస్తరిస్తుంది.

 • సిరామిక్ ప్లాస్టిక్ బేరింగ్లు నైలాన్ బేరింగ్లు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బేరింగ్లు 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009

  సిరామిక్ ప్లాస్టిక్ బేరింగ్లు నైలాన్ బేరింగ్లు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బేరింగ్లు 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009

  సిరామిక్ బేరింగ్ యొక్క రింగ్ మరియు రోలింగ్ బాడీ జిర్కోనియా (ZrO2), సిలికాన్ నైట్రైడ్ (Si3N4) మరియు సిలికాన్ కార్బైడ్ (Sic)తో సహా అన్ని-సిరామిక్ పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి.రిటైనర్‌ను పాలిటెట్రాఫ్లోరోఎథిలిన్, నైలాన్ 66, పాలిథెరిమైడ్, జిర్కోనియా, సిలికాన్ నైట్రైడ్, స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ లేదా స్పెషల్ ఏవియేషన్ అల్యూమినియంతో తయారు చేస్తారు, తద్వారా సిరామిక్ బేరింగ్‌ల అప్లికేషన్ ఉపరితలం విస్తరిస్తుంది.

 • సిరామిక్ ప్లాస్టిక్ బేరింగ్లు నైలాన్ బేరింగ్లు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బేరింగ్లు 6318

  సిరామిక్ ప్లాస్టిక్ బేరింగ్లు నైలాన్ బేరింగ్లు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బేరింగ్లు 6318

  సిరామిక్ బేరింగ్ యొక్క రింగ్ మరియు రోలింగ్ బాడీ జిర్కోనియా (ZrO2), సిలికాన్ నైట్రైడ్ (Si3N4) మరియు సిలికాన్ కార్బైడ్ (Sic)తో సహా అన్ని-సిరామిక్ పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి.రిటైనర్‌ను పాలిటెట్రాఫ్లోరోఎథిలిన్, నైలాన్ 66, పాలిథెరిమైడ్, జిర్కోనియా, సిలికాన్ నైట్రైడ్, స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ లేదా స్పెషల్ ఏవియేషన్ అల్యూమినియంతో తయారు చేస్తారు, తద్వారా సిరామిక్ బేరింగ్‌ల అప్లికేషన్ ఉపరితలం విస్తరిస్తుంది.

12తదుపరి >>> పేజీ 1/2