టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ (మెట్రిక్ / ఇంచ్)

 • టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ 30205

  టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ 30205

  టాపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్‌లు ప్రత్యేక బేరింగ్‌లు, మరియు బేరింగ్ లోపలి మరియు బయటి వలయాలు దెబ్బతిన్న రేస్‌వేలను కలిగి ఉంటాయి.ఈ రకమైన బేరింగ్ వ్యవస్థాపించబడిన రోలర్ల వరుసల సంఖ్య ప్రకారం ఒకే వరుస, డబుల్ రో మరియు నాలుగు వరుసల టేపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్‌లు వంటి విభిన్న నిర్మాణ రకాలుగా విభజించబడింది.

 • టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ 30203

  టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ 30203

  టాపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్‌లు ప్రత్యేక బేరింగ్‌లు, మరియు బేరింగ్ లోపలి మరియు బయటి వలయాలు దెబ్బతిన్న రేస్‌వేలను కలిగి ఉంటాయి.ఈ రకమైన బేరింగ్ వ్యవస్థాపించబడిన రోలర్ల వరుసల సంఖ్య ప్రకారం ఒకే వరుస, డబుల్ రో మరియు నాలుగు వరుసల టేపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్‌లు వంటి విభిన్న నిర్మాణ రకాలుగా విభజించబడింది.

 • టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ 30204

  టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ 30204

  టాపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్‌లు ప్రత్యేక బేరింగ్‌లు, మరియు బేరింగ్ లోపలి మరియు బయటి వలయాలు దెబ్బతిన్న రేస్‌వేలను కలిగి ఉంటాయి.ఈ రకమైన బేరింగ్ వ్యవస్థాపించబడిన రోలర్ల వరుసల సంఖ్య ప్రకారం ఒకే వరుస, డబుల్ రో మరియు నాలుగు వరుసల టేపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్‌లు వంటి విభిన్న నిర్మాణ రకాలుగా విభజించబడింది.

 • టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ 15123

  టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ 15123

  టాపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్‌లు ప్రత్యేక బేరింగ్‌లు, మరియు బేరింగ్ లోపలి మరియు బయటి వలయాలు దెబ్బతిన్న రేస్‌వేలను కలిగి ఉంటాయి.ఈ రకమైన బేరింగ్ వ్యవస్థాపించబడిన రోలర్ల వరుసల సంఖ్య ప్రకారం ఒకే వరుస, డబుల్ రో మరియు నాలుగు వరుసల టేపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్‌లు వంటి విభిన్న నిర్మాణ రకాలుగా విభజించబడింది.

 • టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ 30209

  టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ 30209

  టాపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్‌లు ప్రత్యేక బేరింగ్‌లు, మరియు బేరింగ్ లోపలి మరియు బయటి వలయాలు దెబ్బతిన్న రేస్‌వేలను కలిగి ఉంటాయి.ఈ రకమైన బేరింగ్ వ్యవస్థాపించబడిన రోలర్ల వరుసల సంఖ్య ప్రకారం ఒకే వరుస, డబుల్ రో మరియు నాలుగు వరుసల టేపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్‌లు వంటి విభిన్న నిర్మాణ రకాలుగా విభజించబడింది.

 • ఇంచ్ టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ HM513445

  ఇంచ్ టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ HM513445

  టాపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్‌లు ప్రత్యేక బేరింగ్‌లు, మరియు బేరింగ్ లోపలి మరియు బయటి వలయాలు దెబ్బతిన్న రేస్‌వేలను కలిగి ఉంటాయి.ఈ రకమైన బేరింగ్ వ్యవస్థాపించబడిన రోలర్ల వరుసల సంఖ్య ప్రకారం ఒకే వరుస, డబుల్ రో మరియు నాలుగు వరుసల టేపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్‌లు వంటి విభిన్న నిర్మాణ రకాలుగా విభజించబడింది.

 • టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ 32218

  టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ 32218

  టాపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్‌లు ప్రత్యేక బేరింగ్‌లు, మరియు బేరింగ్ లోపలి మరియు బయటి వలయాలు దెబ్బతిన్న రేస్‌వేలను కలిగి ఉంటాయి.ఈ రకమైన బేరింగ్ వ్యవస్థాపించబడిన రోలర్ల వరుసల సంఖ్య ప్రకారం ఒకే వరుస, డబుల్ రో మరియు నాలుగు వరుసల టేపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్‌లు వంటి విభిన్న నిర్మాణ రకాలుగా విభజించబడింది.

 • టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ 32213

  టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ 32213

  టాపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్‌లు ప్రత్యేక బేరింగ్‌లు, మరియు బేరింగ్ లోపలి మరియు బయటి వలయాలు దెబ్బతిన్న రేస్‌వేలను కలిగి ఉంటాయి.ఈ రకమైన బేరింగ్ వ్యవస్థాపించబడిన రోలర్ల వరుసల సంఖ్య ప్రకారం ఒకే వరుస, డబుల్ రో మరియు నాలుగు వరుసల టేపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్‌లు వంటి విభిన్న నిర్మాణ రకాలుగా విభజించబడింది.

 • టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ 30207

  టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ 30207

  టాపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్‌లు ప్రత్యేక బేరింగ్‌లు, మరియు బేరింగ్ లోపలి మరియు బయటి వలయాలు దెబ్బతిన్న రేస్‌వేలను కలిగి ఉంటాయి.ఈ రకమైన బేరింగ్ వ్యవస్థాపించబడిన రోలర్ల వరుసల సంఖ్య ప్రకారం ఒకే వరుస, డబుల్ రో మరియు నాలుగు వరుసల టేపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్‌లు వంటి విభిన్న నిర్మాణ రకాలుగా విభజించబడింది.

 • టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ (అంగుళం)

  టేపర్ రోలర్ బేరింగ్ (అంగుళం)

  టాపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్‌లు ప్రత్యేక బేరింగ్‌లు, మరియు బేరింగ్ లోపలి మరియు బయటి వలయాలు దెబ్బతిన్న రేస్‌వేలను కలిగి ఉంటాయి.ఈ రకమైన బేరింగ్ వ్యవస్థాపించబడిన రోలర్ల వరుసల సంఖ్య ప్రకారం ఒకే వరుస, డబుల్ రో మరియు నాలుగు వరుసల టేపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్‌లు వంటి విభిన్న నిర్మాణ రకాలుగా విభజించబడింది.